Noticies

17/09/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 6.169,53€ concepte de Subvenció per actuacions de protecció de la salut publica per la seguretat a les zones de bany- piscina dins la convocatoria 2019.
16/09/2019
Ajuntament de Marçà ANUNCI Mitjançant decret d’alcaldia, s’ha resolt sotmetre a informació pública per un termini d’un mes, el projecte presentat per ACUSTIC CELLER SLU, de construcción d’un celler al polígon 13, parcel·les 5 i 37 del terme municipal de Marçà i qualificat com a sòl no urbanitzable...
22/07/2019
19/07/2019 DECRET Resolució aprovació relació aspirants admesos i exclosos nomenament Tribunal i assenyalament data proves amb identificació limitada Fets En expedient de selecció per urgència contractació, en règim laboral temporal per servei determinat de peó, (equivalent al grup professional AP...
11/07/2019
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DEL MARÇÀ MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó, grup AP (equivalent al...
21/06/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 2237,32€ en concepte de Protecció de la salud publica per la gestio, la millora de la qualitat de l’aigua, de consum huma. dins la convocatoria 2018 .
21/06/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 878,88€ en concepte de Millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. dins la convocatoria 2018 .
19/06/2019
Horari: 11.30 a 19.30